Livingston Chinese Culture

Celebrating Chinese Heritage and Culture through Education, Program Activities and Community Service

Volunteers

Acknowledgements for Livingston Chinese Culture Day 2016

Special thanks go to the Livingston Board of Education, Livingston High School, event board members, the sub-committee coordinators, and all individual members for generously devoting their time and talent to this event, and making a valuable contribution to the future of the Chinese community in Livingston.

Livingston Board of Education

Mr. Ronnie Spring, President                             Mr. Arthur Altman, Vice President

Mr. Buddy August, Member                                Mrs. Pam Chirls, Member

Mrs. Ronnie Konner, Member                          Tej Thakkar, Student Representative                                                          

Main Committee Members

Huacheng Wang, Chairperson                                                         Living Stone Christian Church

Youjun Liu Vice Chairperson/Treasurer                                      Livingston Chinese Association

Wha-Ning Doo                                                                                    Livingston Chinese School

Weidong (Michael) Tong                                                               Livingston Huaxia Chinese School

Lucy Lee                                                                                             Livingston High School

Event Sub-Committee Coordinators

Fundraising: Youjun Liu*, Mickey Lam, Sunnie Siu, Lin Lin, Daniel Yu,Zhiping Li, Dan Wang

Public Relations: Xiaole Shen*,Venus Wong, Qinghua Xia, Hongmei Gong, Connie Zhou, Yusong Luo

Performance: Xiaoxing Shen*, Xueyan Xu, Mei Song, Hong Mao,Tien-Li Wu, Yuehui Yao

Kids’ Games: Qingjun Xiao*,Stephanie Wong, Yvonne Wang

Arts & Crafts: Ivy Lau*, Xiuxian Li,                             Senior Activities: Lihua Liu*, Guohong Yan

Exhibits: Yitao Yu*,Jenny Ng, James Xu                     Event Day/Safety: Manjun Wang*, Jay Xu

Food: Pak Lew*, Peter Lau, Zhiwei Yin            Cover Design: Rebecca Hu       

Event Day: Wei Chen, Hua Chu, Qun Liu, Jianfeng Wang, Dexi, Haoran Zhu, Maggie Pan, Yusong Luo, Jingxuan Liu, Cindy Wang, Jin Yan, Xiaodong Cai, Weihui Qiu, Chang Xie, Jenna Hu* Chair person

 

Student Volunteers from Livingston High School

Chinese Honor Society: Claudia Chen, Yiling Chen, Helen Su, Desi Brower, Matt Quan, Max Shapiro, Jonah Hoffer, Alyssa Yam, Ming Ming He, Amy Liu, Jon Ho, Justin Melnick

 

Chinese Culture Club: Kevin Fong, Taylor Wong, Evan Tong,  Milena Tjin, Vivian Xia, Daphne Yuen, Alicia Cheung, Carina Carlos, Jason Vernoff,  Annette Choy, Christopher Liu,  Jenny Zhu, Rachel Roby

 

Stage Management Team:  Jonathan Ho, Kevin Fong,  Alicia Cheung, Alyssa Yam, Daphne Yuen, Vivian Xia, Chris Bae